Projekat

Na katastraskoj parceli 12647 K.O. Borča, gradimo slobodnostojeći objekat, stambeno-poslovne namene.

Upotrebljen je moderan arhitektonski izraz i savremeni građevinski materijali.

Pešački i kolski ulaz u objekat su postavljeni iz ulice Ivana Milutinovića.

Parkiranje vozila je u garaži, sa pristupom preko dvosmerne rampe.

Novoprojektovani objekat je planiran sa jednom podzemnom etažom, garažom na nivou -1, tehničkom prostorijom i lokalom sa pristupom sa prizemlja. Nadzemne etaže se sastoje od prizemne, 2 sprata i povučenog sprata. Ukupno 4 nadzemne etaže.

Građenje objekta je planirano u jednoj fazi.

Konstrukcija projektovanog objekta je armirano-betonska - skeletni sistem. Dimenzionisanje konstruktivnih elemenata je vršeno u skladu sa tehničkim normativima u pogledu opterećenja i seizmičkih uticaja, a u skladu sa dobijenim rezultatima geotehničkih istraživanja.

Objekat se gradi u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, propisima, standardima i normativima iz oblasti izgradnje objekata i pravilima struke i u skladu sa izdatom:

  • Građevinskom dozvolom  ROP-BGDU-36239-CPI-5/2021 INT. IХ-18 br. 351-330/2021. od 17.08.2021.  godine, i

  • Lokacijskim  uslovima  ROP-BGDU-36239-LOC-2/2021 (IX-15 бр. 350-77/2021) od 11.03.2021. godine